BNCC细胞库

  • 人正常肝细胞

  • 鸡肝癌细胞

  • 人永生化表皮细胞

  • 人脐静脉内皮细胞

  • 人肝癌细胞

  • 人肥大细胞

  • 人肝星状细胞

  • 人前B急性淋巴细胞白血病细胞(该细胞只出售P1-2代冻存管形式)

  • 人前列腺癌细胞(该细胞出售冻存管形式)

  • 成年人皮肤成纤维细胞

BeNa Culture Collection  |  北纳创联  |  bncc.org.cn